DBW logo

Het jaar 2016 is voor onze beleggingen afgesloten met een positief resultaat van € 254.387. Dit is een resultaat dat tot tevredenheid kan stemmen. Evenals de afgelopen jaren is ook in 2016 sprake geweest van sterk wisselende stemmingen op de financiële markten. Aanvankelijk was sprake van een zeer slecht begin in 2016, maar ondanks vaak verrassende maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen heeft het jaar per saldo dus toch een bovengemiddeld positief resultaat opgeleverd. Eens te meer blijkt dat een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, heeft gezorgd voor een uitstekend resultaat waarbij de risico’s goed gemanaged zijn. Een goede spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de adviseurs van de bank, bleek hier opnieuw een succesvolle aanpak. In het kader van de doelstelling is in het afgelopen jaar een bedrag van € 53.542 verstrekt.

 

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van DBW, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2016 vier keer bijeengekomen. In deze vergaderingen was ook de bij de uitvoering betrokken bank aanwezig.

Staat van baten en lasten 2016

Baten

2016

2015

begroting 2017

Rente/dividend belegd vermogen 127.600 131.636  
Koersresultaten belegd vermogen 257.688 40.128  
Subtotaal 385.288 171.764 127.140
Bank/beheerkosten -20.321 -19.194 -20.000
Totaal 364.967 152.570 107.140

Lasten

     
Accountantskosten 4.670 4.574 4.500
Verzekeringen 1.322 1.191 1.600
Toezeggingen 53.542 90.622 93.500
Overige kosten 51.046 34.685 32.000
Digitalisering archief 0 9.075 0
Resultaat boekjaar 254.387 12.423 -24.460
Totaal 364.967 152.570 107.140

 

In de begroting 2017 zijn voor de bestedingen in het kader van de doelstellingen de volgende bedragen opgenomen:

 

Bijdragen projecten 50.000
Studiebijdragen 40.000
Club/sportbijdragen 1.000
Pluim 2.500

 

Sociaal jaarverslag 2016

In 2016 kwam de bestedingscommissie negen keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

Bij stichting De Beide Weeshuizen werden in 2016 drieënveertig projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen gemoeid waren. Van de drieëndertig projectaanvragen in 2016 heeft het College van Regenten tweeëntwintig aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd.

Individuele aanvragen

In 2016 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen vijfentwintig aanvragen voor een studiebijdrage en twee aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage. De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken en laptop en tegemoetkomingen in reiskosten. Ook is viermaal kinderopvang gefinancierd, zodat de betrokken moeders hun opleiding konden afronden.

Vrijwilligersprijs 2016

De Stijn Buys Pluim, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is in 2016 uitgereikt aan de vrijwilligers van de Nijmeegse schooltuinen De Wielewaal. Al sinds 2010 zetten deze vrijwilligers, waaronder Gert Olthof, zich in voor tuinieren/lessen in de moestuin voor kinderen uit de stad. Groente planten en oogsten, insecten herkennen. Ontdekken waar voedsel vandaan komt en hoeveel werk gedaan moet worden voor het op een bord ligt. Beginnen met een eigen stukje kale grond en zien hoe dat vol groeit in het voorjaar, zomer en herfst. De kringloop sluiten op de composthoop. Hard werken en het gereedschap opruimen. Trots zijn op de eigen oogst. Dit mooie project is alleen mogelijk door de (al jarenlange) inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Voorbeelden uit 2016

 • Bijdrage aan de herinrichting van de theaterzaal op een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden van 4 t/m 18 jaar
 • Startsubsidie ten behoeve van het driedaagse sportevenement Special Olympics, dat in 2016 in Nijmegen heeft plaatsgevonden.
 • Aan twee sportclubs een donatie verstrekt voor deelname aan de Special Olympics 2016 in Nijmegen.
 • Bijdrage aan een schoolreis naar Londen voor scholieren met een leerachterstand.
 • Bijdrage aan een jongeren muziekproject (vervanging muziekinstrumenten). Wekelijks wordt aan dak- of thuisloze jongeren de mogelijkheid geboden om samen muziek te maken. En waar zij ook terecht kunnen met hun verhaal en anderen en vrijwilligers kunnen ontmoeten.
 • Bijdrage aan een jaarlijks terugkerende vijfdaagse activiteit voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. Deze kinderen genieten van een week vol activiteiten. De ouders hebben deze week meer tijd voor de andere kinderen van het gezin.
 • Vergoeding van een bril voor een zeer slechtziende jongere.
 • Bijdrage aan het opzetten van schoolmoestuinen in de wijk Hatert.
 • Financiële ondersteuning van het ouderinitiatief om wekelijks muziek te maken met en voor jongeren met een verstandelijke en/of een (ernstige) meervoudige beperking.
 • Bijdrage voor de deelname van 10 jonge moeders (vluchtelingen) met hun in totaal 35 kinderen aan een vakantieweek.
 • Bijdrage aan een project voor kinderen met kunstzinnig talent die vanwege hun armoedesituatie hun talent niet kunnen ontplooien en beperkt worden in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfbeeld en zelfvertrouwen.
 • Financiële ondersteuning van het project Tijdelijk Wonen, waar zwerfjongeren weer eigen onderdak vinden.