DBW logo

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 555.515. Gebleken is weer dat een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, heeft gezorgd voor een goed jaar. Spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de adviseurs van de bank, bleek opnieuw een goede aanpak. In het kader van de doelstelling is in het afgelopen jaar een bedrag van € 51.857 verstrekt.

 

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van de stichting De Beide Weeshuizen, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2019 vier keer bijeengekomen. In deze vergaderingen was ook de bij de uitvoering betrokken bank aanwezig.

Staat van baten en lasten 2019

Baten

2019

2018

begroting 2020

Rente/dividend belegd vermogen 75.870 109.861  
Koersresultaten belegd vermogen 606.868 269.198  
Subtotaal 682.738 159.337 110.250
Bank/beheerkosten -22.153 -19.638 -22.000
Totaal 660.585 178.975 88.250

Lasten

     
Personeelskosten 16.716 16.732 20.000
Accountantskosten 5.040 4.858 5.000
Verzekeringen 2.132 2.110 2.100
Toezeggingen 51.857 64.419 92.500
Overige kosten 29.325 19.728 22.500
Resultaat boekjaar 555.515 -286.822 -53.850
Totaal 660.585 178.975 88.250

 

In de begroting 2019 zijn voor de bestedingen in het kader van de doelstellingen de volgende bedragen opgenomen:

 

Bijdragen projecten 50.000
Studie-, club- en sportbijdragen 40.000
Pluim 2.500

 

Sociaal jaarverslag 2019

In 2019 kwam de bestedingscommissie negen keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

Bij stichting De Beide Weeshuizen werden in 2019 vierentwintig projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen waren gemoeid. Van de vierentwintig projectaanvragen in 2019 heeft het College van Regenten negen aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Een aanvraag is doorgezonden naar een ander fonds.

Individuele aanvragen

In 2019 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen achtentwintig aanvragen voor een studiebijdrage. Er waren twee aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage. Vier aanvragen zijn doorgezonden naar een ander fonds. De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken, laptops, licenties en tegemoetkomingen in de reiskosten.

Vrijwilligersprijs 2019

De Stijn Buys Pluim 2019, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is uitgereikt aan stichting Vincentius Vereniging Nijmegen, een vrijwilligersorganisatie die al jaren actief is op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De doelstelling van deze stichting is om armoede en eenzaamheid in Nijmegen en omstreken te verzachten en gezondheid te bevorderen door sport, beweging en gezond eten te stimuleren. Men was zeer verrast met deze blijk van waardering voor de (al jarenlange) inzet van de enthousiaste vrijwilligers.

Voorbeelden uit 2019

  • Donatie voor het vervangen van buitenspeelgoed aan een organisatie die zich inzet om aan kinderen van zes tot en met twaalf jaar gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden. Deze organisatie wordt voor 100 procent door vrijwilligers gerund.
  • Bijdrage aan de aanschaf van een remrijskast voor een lunchroom waar mensen met een beperking of psychiatrische problematiek de kans krijgen zich te ontwikkelen, afgestemd op de individuele hulpvraag en begeleidingsbehoefte.
  • Kinderopvang voor kinderen tussen nul en vier jaar, voor wie het om diverse redenen beter was dat ze overdag niet thuis waren.
  • Financiering van laptops, licenties, schoolboeken, en lesgeld.
  • Bijdrage aan de kosten voor tweetalig onderwijs.
  • Bijdrage aan een schooltuincomplex in de Ooijpolder waar kinderen uit groep 5 en 6 van meerdere basisscholen in Nijmegen kennismaken met alles dat leeft, bloeit en groeit.
  • Sportaanvragen. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan zwemlessen, inclusief de mogelijkheid een zwemdiploma te halen of de contributie van een voetbalvereniging voor een jaar.
  • Bijdrage aan de kosten voor het opzetten van een zorgboerderij op een nieuwe locatie.
  • Schenking van twee picknicktafels aan een organisatie die hulp biedt aan jongeren tot en met 23 jaar die op meerdere domeinen vastlopen of vast dreigen te lopen.
  • Bijdrage aan een jaarprogramma met muziek en dansactiviteiten in vier Nijmeegse wijken voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, die het contact met de samenleving dreigen te verliezen.