Skip to main content

Financieel jaarverslag 2022

Met een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, doorstond de stichting De Beide Weeshuizen in 2022 de slechte ontwikkelingen van de financiële markten. Spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de bank, bleek opnieuw een goede aanpak. Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat. Dankzij de reserve hoeft het donatiebeleid van de stichting De Beide Weeshuizen niet te lijden onder de wisselvalligheden van de financiële markten. In het kader van de doelstelling is in 2022 € 75.137 verstrekt.

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van de stichting De Beide Weeshuizen, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2022 drie keer bijeengekomen. Bij deze vergaderingen waren ook vertegenwoordigers van de bank aanwezig.

In het kader van de ANBI wordt verzocht een standaardformulier te publiceren waarin onder meer inzage wordt verstrekt in de staat van baten en lasten 2022. Het standaardformulier voor de ANBI vindt u hier.

Sociaal jaarverslag 2022

In 2022 kwam de bestedingscommissie twaalf keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

In 2022 werden bij stichting De Beide Weeshuizen 26 projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen waren gemoeid. Van de 26 projectaanvragen in 2022 heeft het College van Regenten 18 aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Twee aanvragen zijn doorgezonden naar andere fondsen (en daar gehonoreerd).

Individuele aanvragen

In 2022 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen 51 aanvragen voor een studiebijdrage. Er waren geen aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage. Wel waren er zes overige individuele aanvragen. Van de ingediende overige individuele aanvragen zijn vier aanvragen gehonoreerd. De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken, laptops, licenties en tegemoetkomingen in de reiskosten. De overige individuele aanvragen betroffen reiskosten en inrichtingskosten voor jongeren die onverwacht voor het eerst, onder begeleiding, zelfstandig gaan wonen.

Aanvragen In Aantallen 2022
Aanvragen In Euro 2022

Vrijwilligersprijs 2022

De Stijn Buys Pluim 2022, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is uitgereikt aan de vrijwilligers van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. Het vrouwenhuis biedt tijdelijke opvang en medische zorg aan dakloze migrantenvrouwen zonder verblijfsvergunning met medische problemen. Veel opgevangen migrantenvrouwen behoren tot de doelgroep van DBW. Er zijn vijftig vrijwilligsters betrokken.

Voorbeelden uit 2022

  • Bijdrage aan een programma om kinderen te stimuleren tot positieve gedragsverandering, meer bewegen en minder schermtijd
  • Een maatschappelijke organisatie organiseerde een dagje weg voor jongeren met een zorgtaak
  • Financiering van laptops, licenties, schoolboeken en lesgeld voor leerlingen van een ROC
  • Bijdrage aan de kosten voor tweetalig onderwijs
  • Donatie ten behoeve van een hiphopprogramma waarin gedurende een jaar maandelijks een laagdrempelige inloopmiddag werd georganiseerd met workshops om gezamenlijk muziek te maken. Ook werden op vaste avonden in de week muziekstudio’s ter beschikking gesteld voor jongeren die geen geld hebben om een studio te huren
  • Subside voor een basisschool om een stiltehuisje in de school te realiseren. Waar de jongste kinderen tot rust kunnen komen als het even moeilijk is. Om vervolgens met hernieuwde energie weer de klas in te gaan. De school heeft veel leerlingen die vanuit een onveilige thuissituatie naar school komen. Leren en spelen met anderen is niet altijd vanzelfsprekend
  • Aan de gevel van het Amalia Kinderziekenhuis hingen rond Sinterklaas spelende gevelpieten. De kinderen konden vanuit hun bed van deze pieten genieten
  • Bijdrage aan de inrichting van een kamer voor een jonge vrouw die na jaren zwerven op straat een start maakte op een locatie van ‘beschermd wonen’
  • Een maatschappelijk filmproject op een brede school, in samenwerking met een cultuurhuis. In het project gaan kinderen zelf aan de slag met het maken van een film. Zij doen vaardigheden op die de rest van hun leven goed van pas komen. Daarbij gaat het niet alleen om interviewen, filmen en scripts maken, maar ook om samenwerken, overleggen, brainstormen en reflecteren. Het project wordt mede gesubsidieerd door stichting De Beide Weeshuizen.