DBW logo

Jaarverslagtitel: Voorbeelden uit 2018
Jaarverslag:
 • Financiële hulp aan een kleinschalige woonvorm voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een geestelijke beperking. De ouders van deze jongeren organiseren elke week een uurtje ontspanning met clowns en muzikanten. Met een subsidie van DBW werd deze happening voor hun kinderen gerealiseerd.
 • Bijdrage aan het project 'Verhalen maken de mens', voor leerlingen van de Monnikskap.
 • Drie jongeren, afkomstig van Sint-Maarten en slachtoffers van de orkaan Irma die daar in 2017 woedde, werden financieel gesteund om in Nijmegen te wonen en te studeren. Samen met twee andere Nijmeegse fondsen werd voor een paar maanden hun kamerhuur betaald.
 • Donatie aan een G-team, voor deelname aan de Special Olympics 2018.
 • Financiering van laptops, schoolboeken en lesgeld.
 • Bijdrage aan het vernieuwen van de muziekkamer van een Nijmeegse instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk.
 • Bijdrage aan het vernieuwen van een schoolplein.
 • Kinderopvang voor tien kinderen tussen nul en vier jaar (uit vier gezinnen), voor wie het om diverse redenen beter was dat ze overdag niet thuis waren.
 • Bijdrage Zomercampus 2018, voor Nijmeegse jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die gedurende de zomervakantie geen perspectief hadden en voor anderstalige jongeren om hun taalontwikkeling en inburgering ook tijdens de zomervakantie te ontwikkelen.
 • Gift aan een kindergasthuis.

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 286.822. Vooral de laatste maanden van 2018 resulteerden in dit resultaat. Eens te meer blijkt dat een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, heeft gezorgd dat het verlies beperkt bleef. Spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de adviseurs van de bank, bleek opnieuw een goede aanpak. In het kader van de doelstelling is in het afgelopen jaar een bedrag van € 64.419 verstrekt.

 

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van de stichting De Beide Weeshuizen, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2018 vier keer bijeengekomen. In deze vergaderingen was ook de bij de uitvoering betrokken bank aanwezig.

Staat van baten en lasten 2018

Baten

2018

2017

begroting 2019

Rente/dividend belegd vermogen 109.861 132.265  
Koersresultaten belegd vermogen 269.198 41.211  
Subtotaal 159.337 173.476 154.350
Bank/beheerkosten -19.638 -20.658 -22.000
Totaal 178.975 152.818 132.350

Lasten

     
Personeelskosten 16.732   17.000
Accountantskosten 4.858 4.897 4.900
Verzekeringen 2.110 2.086 2.100
Toezeggingen 64.419 66.437 92.500
Overige kosten 19.728 29.490 22.750
Resultaat boekjaar -286.822 49.908 -6.900
Totaal 178.975 152.818 132.350

 

In de begroting 2019 zijn voor de bestedingen in het kader van de doelstellingen de volgende bedragen opgenomen:

 

Bijdragen projecten 50.000
Studie-, club- en sportbijdragen 40.000
Pluim 2.500

 

Sociaal jaarverslag 2018

In 2018 kwam de bestedingscommissie acht keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

Bij stichting De Beide Weeshuizen werden in 2018 negenentwintig projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen waren gemoeid. Van de negenentwintig projectaanvragen in 2018 heeft het College van Regenten vijftien aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Twee aanvragen zijn doorgezonden naar een ander fonds. Ook is er aan het eind van het jaar aan een organisatie waarvoor binnen de stichting veel waardering bestaat, een schenking gedaan ten bedrage van € 10.000.

Individuele aanvragen

In 2018 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen zestien aanvragen voor een studiebijdrage. Er zijn geen aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage gehonoreerd. Vijf aanvragen zijn doorgezonden naar een ander fonds. De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken en laptop en tegemoetkomingen in reiskosten. Ook is driemaal kinderopvang gefinancierd.

Vrijwilligersprijs 2018

De Stijn Buys Pluim 2018, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is uitgereikt aan stichting GVO de Klup, een vrijwilligersorganisatie die voor mensen met een verstandelijke beperking activiteiten organiseert. Men was zeer verrast met deze blijk van waardering voor de (al jarenlange) inzet van de enthousiaste vrijwilligers.

Voorbeelden uit 2018

 • Financiële hulp aan een kleinschalige woonvorm voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een geestelijke beperking. De ouders van deze jongeren organiseren elke week een uurtje ontspanning met clowns en muzikanten. Met een subsidie van DBW werd deze happening voor hun kinderen gerealiseerd.
 • Bijdrage aan het project 'Verhalen maken de mens', voor leerlingen van de Monnikskap.
 • Drie jongeren, afkomstig van Sint-Maarten en slachtoffers van de orkaan Irma die daar in 2017 woedde, werden financieel gesteund om in Nijmegen te wonen en te studeren. Samen met twee andere Nijmeegse fondsen werd voor een paar maanden hun kamerhuur betaald.
 • Donatie aan een G-team, voor deelname aan de Special Olympics 2018.
 • Financiering van laptops, schoolboeken en lesgeld.
 • Bijdrage aan het vernieuwen van de muziekkamer van een Nijmeegse instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk.
 • Bijdrage aan het vernieuwen van een schoolplein.
 • Kinderopvang voor tien kinderen tussen nul en vier jaar (uit vier gezinnen), voor wie het om diverse redenen beter was dat ze overdag niet thuis waren.
 • Bijdrage Zomercampus 2018, voor Nijmeegse jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die gedurende de zomervakantie geen perspectief hadden en voor anderstalige jongeren om hun taalontwikkeling en inburgering ook tijdens de zomervakantie te ontwikkelen.
 • Gift aan een kindergasthuis.