Financieel jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 104.981. Gebleken is weer dat een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, heeft gezorgd voor een goed jaar. Spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de adviseurs van de bank, bleek opnieuw een goede aanpak. In het kader van de doelstelling is in het afgelopen jaar een bedrag van € 65.228 verstrekt.

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van de stichting De Beide Weeshuizen, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2020 vier keer bijeengekomen. In deze vergaderingen was ook de bij de uitvoering betrokken bank aanwezig.

In het kader van de ANBI wordt verzocht een standaardformulier te publiceren waarin onder meer inzage wordt verstrekt in de staat van baten en lasten 2020. Het standaardformulier voor de ANBI vindt u hier.

Sociaal jaarverslag 2020

In 2020 kwam de bestedingscommissie acht keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

Bij stichting De Beide Weeshuizen werden in 2020 drieentwintig projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen waren gemoeid. Van de drieentwintig projectaanvragen in 2020 heeft het College van Regenten twaalf aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Drie aanvragen zijn doorgezonden naar een ander fonds.

Individuele aanvragen

In 2020 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen zesendertig aanvragen voor een studiebijdrage. Er waren twee aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage. Vier aanvragen zijn doorgezonden naar een ander fonds. De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken, laptops, licenties en tegemoetkomingen in de reiskosten.

Vrijwilligersprijs 2020

De Stijn Buys Pluim 2020, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is uitgereikt aan twee personen die al jaren samen de kindergrafkelder van het voormalig rooms-katholiek weeshuis op de begraafplaats aan de Daalseweg verzorgen. De Pluim is in het voorjaar van 2021 met een kistje violen op de begraafplaats uitgereikt. Men was zeer verrast met deze blijk van waardering.

Voorbeelden uit 2020

 • Donatie om de samenwerking te laten slagen tussen een Nijmeegse school en een stichting die dagopvang realiseert voor meervoudig gehandicapte kinderen die vrijgesteld zijn van onderwijs.
 • Donatie aan een Nijmeegse weekendschool, waar jongeren van vrijwillige, bevlogen professionals les krijgen en het vak of beroep mogen ervaren.
 • Kinderopvang voor kinderen tussen nul en vier jaar, voor wie het om diverse redenen beter was dat ze overdag niet thuis waren.
 • Financiering van laptops, licenties, schoolboeken, en lesgeld.
 • Bijdrage aan de kosten voor tweetalig onderwijs.
 • Bijdrage aan een foto-expositie in de Stevenskerk, gemaakt door fotografen met een verstandelijke beperking.
 • Gedurende 40 weken per jaar ontvangen tien patiënten in een ziekenhuis een muizenschilderij. De kinderen mogen zelf aangeven wat de muis doet. In een situatie waarin de kinderen weinig controle hebben, zijn zij even de baas. De stichting subsidieerde een deel van dit project.
 • Bijdrage aan de inrichtingskosten van een wooninitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking. Na vele jaren 24-uurs behandeling in een behandelsetting, krijgen de jongeren nu de kans om met ondersteuning meer zelfstandig te wonen
 • Een school in het speciaal onderwijs ontving een startsubsidie voor het implementeren van een weerbaarheidstraining in het reguliere lesprogramma.
 • In 2020 heeft de stichting zich het lot aangetrokken van gezinnen die door het hamstergedrag en de stagnerende import van producten tijdens de lockdown genoodzaakt waren om duurdere boodschappen te kopen en daarvoor geen geld hadden.
 • Bijdrage aan een jaarprogramma met muziek en dansactiviteiten in vier Nijmeegse wijken voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, die het contact met de samenleving dreigen te verliezen. 

4 RK weeshuis1 Protestant weeshuis


FIN logo  ambi logo

(c) 2021 De Beide Weeshuizen