Financieel jaarverslag 2021

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 568.410. Gebleken is weer dat een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, heeft gezorgd voor een goed jaar. Spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de bank, bleek opnieuw een goede aanpak. In het kader van de doelstelling is in 2021 € 64.219 verstrekt.

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van de stichting De Beide Weeshuizen, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2021 vier keer bijeengekomen. Bij deze vergaderingen waren ook vertegenwoordigers van de bank aanwezig.

In het kader van de ANBI wordt verzocht een standaardformulier te publiceren waarin onder meer inzage wordt verstrekt in de staat van baten en lasten 2021. Het standaardformulier voor de ANBI vindt u hier.

Sociaal jaarverslag 2021

In 2021 kwam de bestedingscommissie tien keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

Bij stichting De Beide Weeshuizen werden in 2021 drieentwintig projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen waren gemoeid. Van de 23 projectaanvragen in 2021 heeft het College van Regenten zeven aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Een aanvraag is doorgezonden naar een ander fonds.

Individuele aanvragen

In 2021 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen 31 aanvragen voor een studiebijdrage. Er waren geen aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage. Wel waren er acht overige individuele aanvragen. Vijf aanvragen zijn gehonoreerd en drie zijn doorgezonden naar een ander fonds (en daar gehonoreerd). De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken, laptops, licenties en tegemoetkomingen in de reiskosten. De individuele aanvragen betroffen reiskosten, kinderopvang en inrichtingskosten voor jongeren die onverwacht voor het eerst, onder begeleiding, zelfstandig gaan wonen.

Vrijwilligersprijs 2021

De Stijn Buys Pluim 2021, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is uitgereikt aan de vrijwilligers van het Klussenteam, van het Huis van Compassie Nijmegen. Het klussenteam biedt kosteloze, praktische hulp aan huis aan mensen in armoede. Met bijzondere aandacht voor gezinnen met alleenstaande moeders. Het bijzondere aan het Klussenteam is dat het bestaat uit vluchtelingen.

Voorbeelden uit 2021

  • Donatie aan een organisatie die bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid door kinderen op basisscholen in aanraking te brengen met de rijkdom van taal en literatuur en ze taalsterk te maken
  • Een maatschappelijke organisatie organiseerde een dagje weg voor jongeren met een zorgtaak. DBW financierde de kosten
  • Kinderopvang voor kinderen tussen nul en vier jaar, voor wie het om diverse redenen beter was dat ze overdag niet thuis waren.
  • Financiering van laptops, licenties, schoolboeken en lesgeld voor leerlingen van een ROC
  • Bijdrage aan de kosten voor tweetalig onderwijs
  • Donatie voor een klussenteam van een Nijmeegse organisatie die aan huis kosteloze, praktische hulp aanbiedt aan mensen in armoede. Met bijzondere aandacht voor gezinnen met alleenstaande moeders
  • Bijdrage aan de kosten voor een zomerschool, bedoeld voor jongeren met een (onderwijs)achterstand, om te voorkomen dat zij tijdens de lange zomervakantie achteruit zouden gaan qua (taal)ontwikkeling
  • Bijdrage aan de inrichtingskosten van een wooninitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking
  • Bij de tijdelijke opvang van Afghaanse vluchtelingen in Heumensoord was ook aan een school gedacht. In een sportvoorziening was niet voorzien. Een gymzaal van een school werd al snel ter beschikking gesteld en DBW financierde een sporttenue voor alle kinderen
  • Bijdrage aan een jaarprogramma met muziek en dansactiviteiten in vier Nijmeegse wijken voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die het contact met de samenleving dreigen te verliezen


FIN logo  ambi logo

(c) 2021 De Beide Weeshuizen