Financieel jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 104.981. Gebleken is weer dat een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, heeft gezorgd voor een goed jaar. Spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de bank, bleek opnieuw een goede aanpak. In het kader van de doelstelling is in 2020 € 65.228 verstrekt.

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van de stichting De Beide Weeshuizen, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2020 vier keer bijeengekomen. Bij deze vergaderingen waren ook vertegenwoordigers van de bank aanwezig.

In het kader van de ANBI wordt verzocht een standaardformulier te publiceren waarin onder meer inzage wordt verstrekt in de staat van baten en lasten 2020. Het standaardformulier voor de ANBI vindt u hier.

Sociaal jaarverslag 2020

In 2020 kwam de bestedingscommissie acht keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

Bij stichting De Beide Weeshuizen werden in 2020 drieentwintig projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen waren gemoeid. Van de 23 projectaanvragen in 2020 heeft het College van Regenten twaalf aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Drie aanvragen zijn doorgezonden naar een ander fonds.

Individuele aanvragen

In 2020 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen zesendertig aanvragen voor een studiebijdrage. Er waren twee aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage. Vier aanvragen zijn doorgezonden naar een ander fonds. De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken, laptops, licenties en tegemoetkomingen in de reiskosten.

Vrijwilligersprijs 2020

De Stijn Buys Pluim 2020, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is uitgereikt aan twee personen die al jaren samen de kindergrafkelder van het voormalig rooms-katholiek weeshuis op de begraafplaats aan de Daalseweg verzorgen. De Pluim is in het voorjaar van 2021 op de begraafplaats uitgereikt. 

Voorbeelden uit 2020

  • Donatie om de samenwerking te laten slagen tussen een Nijmeegse school en een stichting die dagopvang realiseert voor meervoudig gehandicapte kinderen die vrijgesteld zijn van onderwijs.
  • Donatie aan een Nijmeegse weekendschool, waar jongeren van vrijwillige, bevlogen professionals les krijgen en een vak of beroep mogen ervaren.
  • Kinderopvang voor kinderen tussen nul en vier jaar, voor wie het om diverse redenen beter was dat ze overdag niet thuis waren.
  • Financiering van laptops, licenties, schoolboeken en lesgeld voor leerlingen van een ROC.
  • Bijdrage aan de kosten voor tweetalig onderwijs.
  • Bijdrage aan een foto-expositie in de Stevenskerk, gemaakt door fotografen met een verstandelijke beperking.
  • Bijdrage aan de inrichtingskosten van een wooninitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking.
  • Een school in het speciaal onderwijs ontving een startsubsidie voor het implementeren van een weerbaarheidstraining in het reguliere lesprogramma.
  • Bijdrage aan een jaarprogramma met muziek en dansactiviteiten in vier Nijmeegse wijken voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die het contact met de samenleving dreigen te verliezen. 


FIN logo  ambi logo

(c) 2021 De Beide Weeshuizen