Skip to main content

Projectaanvragen

Stichting De Beide Weeshuizen kan, eventueel in samenwerking met andere financiers, bijdragen aan projecten die gericht zijn op verbetering van de zelfredzaamheid, sociale participatie en ontwikkeling van kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen.

Doorgaans worden projectbijdragen toegewezen als startbijdragen. Uiteindelijk moeten projecten worden bekostigd door reguliere financiering en/of subsidiëring door de overheid. De financiële bijdrage van De Beide Weeshuizen is vooral bedoeld om nieuwe projecten een kans te bieden van start te gaan en zo hun waarde aan te tonen.

Standaardformulier

Voor het aanvragen van een projectbijdrage heeft de stichting De Beide Weeshuizen een standaardformulier. Op het Aanvraagformulier voor projectbijdrage staat aangegeven welke onderbouwende documenten moeten worden toegevoegd.

Digitaal aanleveren

Het ingevulde aanvraagformulier voor projectbijdrage kunt u digitaal versturen. Wilt u de gevraagde documenten aan het eind van deel 4 uploaden.

Tijdsbestek

Houd bij het indienen van een aanvraag rekening met de tijd die de stichting De Beide Weeshuizen nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen. Gewoonlijk is de doorlooptijd van een aanvraag anderhalve maand. Dat kan langer zijn als naar aanleiding van een aanvraag nog aanvullende informatie nodig is. Een aanvraag dient minimaal acht weken voor de start van het betreffende project te worden ingediend.

Tussentijds opslaan

De door u ingevulde gegevens op het aanvraagformulier worden tussentijds opgeslagen in de browser op de laptop waarmee u deze website bezoekt. Gebruik deze optie niet indien u op een openbare computer werkt. Wanneer u de pagina 'Aanvraagformulier voor projectbijdrage' opnieuw bezoekt, worden uw bewaarde gegevens herkend. U heeeft dan de keuze om de bewaarde gegevens te gebruiken óf te verwijderen.

Voorbeelden

Jaarlijks honoreert de stichting De Beide Weeshuizen diverse projectaanvragen. Een kleine greep uit de uiteenlopende projecten in de regio Nijmegen die door de stichting werden gefinancierd of medegefinancierd:

 • Een speeltuin met voorzieningen voor gehandicapte kinderen
 • Een muziekprogramma voor dak- en thuisloze jongeren
 • Het opzetten van een zorgboerderij
 • Een cursus omgaan met kindermishandeling voor vrijwilligers van een vereniging die zich inzet om jongeren in hun vrije tijd ontspanning en ontplooiing te bieden
 • Donatie aan een organisatie die bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid door kinderen op basisscholen in aanraking te brengen met de rijkdom van taal en literatuur en ze taalsterk te maken
 • Ontwikkeling van lesmateriaal voor jongerenwerkers en schuldhulpverleners, zodat jongeren met financiële problemen beter worden geholpen
 • Kindergasthuis voor ernstig zieke kinderen
 • Time out huis voor migrantenmeisjes
 • Een schooltuincomplex in de Ooijpolder waar kinderen uit groep 5 en 6 van enkele basisscholen in Nijmegen kennismaken met alles dat leeft, bloeit en groeit
 • Donatie om de samenwerking te laten slagen tussen een Nijmeegse school en een stichting die dagopvang realiseert voor meervoudig gehandicapte kinderen die vrijgesteld zijn van onderwijs
 • Bijdrage aan de inrichtingskosten van een wooninitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking
 • Een school in het speciaal onderwijs ontving een startsubsidie voor het implementeren van een weerbaarheidstraining in het reguliere lesprogramma
 • Twee picknicktafels voor een organisatie die hulp biedt aan jongeren tot en met 23 jaar die op meerdere domeinen vastlopen of vast dreigen te lopen
 • Donatie voor een klussenteam van een Nijmeegse organisatie die aan huis kosteloze, praktische hulp aanbiedt aan mensen in armoede. Met aandacht voor gezinnen met alleenstaande moeders
 • Bijdrage aan de kosten voor een zomerschool, bedoeld voor jongeren met een (onderwijs)achterstand, om te voorkomen dat zij tijdens de lange zomervakantie achteruit zouden gaan qua (taal)ontwikkeling
 • Bijdrage aan de inrichtingskosten van een wooninitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking
 • Bij de tijdelijke opvang van Afghaanse vluchtelingen in Heumensoord was aan een school gedacht. In een sportvoorziening was niet voorzien. Een gymzaal van een school werd ter beschikking gesteld en de stichting De Beide Weeshuizen financierde een sporttenue voor alle kinderen
 • Bijdrage aan een jaarprogramma met muziek en dansactiviteiten in vier Nijmeegse wijken voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die het contact met de samenleving dreigen te verliezen