Skip to main content

Doel en werkwijze

Doelstelling

De huidige stichting De Beide Weeshuizen beschikt over oude papieren. In 1979 opgericht is zij weliswaar nog geen vijftig jaar oud, maar haar wortels gaan ver terug in de geschiedenis van de stad Nijmegen. Toen begin jaren vijftig van de twintigste eeuw bleek dat het niet langer verantwoord was voor nog slechts enkele weeskinderen de twee weeshuizen in Nijmegen te blijven exploiteren, besloot het toenmalige College van Regenten de beide instellingen te sluiten en de panden te verkopen. Wel wilde het College het door de eeuwen heen gevormde en belegde vermogen blijven beheren en daarmee kinderen en jongeren in nood uit de regio Nijmegen financieel ondersteunen.

Bevordering van de ontwikkelingskansen, de zelfredzaamheid en de sociale integratie van kwetsbare jongeren tot 28 jaar uit Nijmegen of directe omgeving, zo luidt de in 2011 geformuleerde huidige doelstelling van stichting De Beide Weeshuizen. De stichting verleent steun aan jongeren in nood, in achterstandsituaties of (dreigend) isolement en aan projecten met dezelfde doelstelling.

Aanvragen

Steunverlening geschiedt op aanvraag. De stichting stelt zich daarbij niet afwachtend op, maar attendeert belanghebbenden ook zelf op de hulp die zij kan bieden. Regenten hebben een open oog en oor voor ontwikkelingen in de Nijmeegse gemeenschap en onderhouden een groot scala aan netwerkcontacten.

Ouders of jongeren kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij de stichting De Beide Weeshuizen. Aanvragen worden gedaan door professionals die de jongeren en de (financiële) omstandigheden kennen uit onder andere onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gezondheidszorg. Ook projectaanvragen kunnen alleen door instanties of instellingen worden gedaan.

Via een formulier op deze website – onder de knop Aanvragen – kunnen aanvragen voor financiële steun worden ingediend.

Twee commissies

Het College van Regenten komt tien keer per jaar in vergadering bijeen om aanvragen voor steunverlening te bespreken. Gewoonlijk op de eerste donderdag van de maand.

Voorafgaand aan deze vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld in de bestedingscommissie. Het kan zijn dat na behandeling van een aanvraag in de bestedingscommissie de aanvrager wordt verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Nadat aanvragen besproken zijn in het College van Regenten ontvangt de aanvrager zo spoedig mogelijk bericht over het resultaat van de bespreking.

Naast de bestedingscommissie heeft stichting De Beide Weeshuizen nog een commissie ingesteld: de financiële commissie. Deze is verantwoordelijk voor uitvoering van het beleggingsbeleid, advisering van het College van Regenten en opstelling van de begroting. De financiële commissie bespreekt periodiek met de bank de beleggingsportefeuille.

Zorgvuldig financieel beheer

De enige financieringsbron van De Beide Weeshuizen is haar vermogen. De stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk en de revenuen van het vermogen worden volledig aangewend voor het realiseren van de doelstelling. Omdat de stichting tot in de verre toekomst haar doelstelling wil blijven verwerkelijken, dient belegging hiervan met zorgvuldigheid te geschieden. Voor een zo goed mogelijke beheersing van de beleggingsrisico’s zijn de kaders voor het beleggingsbeleid vastgelegd in een beleggingsstatuut, dat regelmatig door het College van Regenten tegen het licht wordt gehouden. De laatste versie dateert van december 2021 en sluit goed aan bij ontwikkelingen.

Voor instandhouding van het vermogen is het bovendien noodzakelijk dat het vermogen niet door inflatie wordt aangetast. Om hierop voldoende grip te houden, wordt elk najaar een begroting opgesteld. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen een budget voor individuele hulpverlening, een budget voor club- en studiebijdragen en een budget voor projectbijdragen.

Good Governance

In het kader van Good Governance wordt de jaarrekening van stichting De Beide Weeshuizen opgemaakt en gecontroleerd door een onafhankelijk accountantsbureau en voorzien van een controleverklaring.

In het kader van Good Governance respecteert de stichting De Beide Weeshuizen bovendien de privacy van de jongeren voor wie een aanvraag voor financiële steun wordt ingediend. Met privacygevoelige informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Lees hier de Privacyverklaring.

College van Regenten

Het College van Regenten van de stichting De Beide Weeshuizen bestaat momenteel uit de volgende leden: 

  • dr. J.B. Muskens
  • mw. M.J.H. Reintjes
  • mw. mr. C.J.Sander (secretaris-rentmeester)
  • dhr. F.J. Strooband
  • mw. mr. I.R. van Sluijs
  • drs. M.H.M. Verstappen (voorzitter)
  • mw. dr. B.W.M. Weusten